Abonnemangsvillkor | Sekretesspolicy

I nedanstående villkor fastställs vad som ska gälla enligt avtal (Avtalet) för abonnemang av tjänsten Pratstart. 

Svensk TalTeknologi  äger rätt att uppdatera abonnemangsvillkoren för Pratstart om det krävs för fortsatt samarbete med Languagenut, förändrade förutsättning för Pratstart eller på grund av förändrad lagstiftning. Gällande abonnemangsvillkor återfinns på www.pratstart.se.

1. Definitioner

1.1. I Avtalet har nedanstående begrepp följande innebörd:

Kund avser den fysiska eller juridiska person som träffar Avtalet med Svensk TalTeknologi;

Slutanvändare avser användare inom den egna organisationen, såsom elev och lärare, men behöver inte begränsas till dessa grupper;

Languagenut, Languagenut LTD, företaget som har utvecklat tjänsten Pratstart i samarbete med Svensk TalTeknologi. Languagenut är verksamt i England och huvudkontoret är registrerat på adressen Pelham House, 25 Pelham Square, Brighton, BN1 4ET.

Pratstart avser den webbaserade tjänst och innehållet på www.pratstart.se som Svensk TalTeknologi enligt Avtalet tillhandahåller Kunden.

2. Licensomfattning och begränsning av användning

2.1. Svensk TalTeknologi upplåter till Kunden en icke-exklusiv licens att använda Pratstart under den tid Avtalet löper. När Avtalet upphört, ska Kunden omgående upphöra med all användning av Pratstart.

2.2. Kunden äger inte rätt att vidareupplåta eller överlåta Pratstart till annan. Dock äger Kunden rätt att ge Slutanvändare en användningsrätt till Pratstart. Kunden är ansvarig för att samtliga Slutanvändare följer Avtalet i alla delar.

2.3. Kunden får endast hämta och visa material från Pratstart på datorskärmar, projektorskärmar, elektroniska whiteboards och liknande utrustning som finns på Kundens adress, samt skriva ut och ladda ner sidor från delar av Pratstart (inklusive handledande dokumentation) för Kundens eget bruk. Vidare får Kunden tillfälligt spara delar av Pratstart elektroniskt på skiva, hårddisk eller server för Kundens eget bruk. Även tillgång till Pratstart från utrustning som finns i Slutanvändares bostad och Slutanvändares mobila enheter omfattas av denna punkt.

2.4. Med undantag för vad som uttryckligen framgår av Avtalet får Kunden inte utan skriftligt medgivande från Svensk TalTeknologi:

(i) ändra eller reproducera någon del av eller hela Pratstart;

(ii) överföra eller sprida någon del av eller hela Pratstart vidare;

(iii) skapa databaser elektroniskt eller i pappersform genom att systematiskt ladda ner och spara eller skriva ut delar av eller hela Pratstart; eller

(iv) vidarelicensiera, överlåta, överföra, upplåta, låna ut, sälja, hyra ut, ta ut avgift eller på något sätt profitera på, eller på annat sätt göra Pratstart tillgänglig för tredje part.

2.5. Det åligger Kunden att förhindra icke auktoriserad och/eller olaglig användning och åtkomst av Pratstart. Kunden ska omedelbart meddela Svensk TalTeknologi om vetskap eller misstanke finns om intrång eller annan icke auktoriserad användning eller åtkomst av Pratstart.

2.6. Svensk TalTeknologi förbehåller sig rätten att kontrollera Kundens användning av Pratstart för att försäkra sig om att Kunden följer Avtalet. Parterna ska samarbeta i syfte att underlätta sådan granskning. Svensk TalTeknologi ska erbjudas tillgång till Kundens lokaler, utrustning och material i sådan omfattning och vid sådana tillfällen som kan anses lämpliga mot bakgrund av den här överenskomna kontrollrätten.

2.7. Svensk TalTeknologi förbehåller sig rätten att tillsvidare och med omedelbar verkan förhindra Kundens eller Slutanvändares fortsatta användning av eller åtkomst till Pratstart om Svensk TalTeknologi vet eller har skälig grund att misstänka att Pratstart utnyttjas av Kunden eller Slutanvändare på sätt som inte är uttryckligen tillåtet enligt Avtalet eller förenligt med gällande upphovsrättslagstiftning.

2.8. Svensk TalTeknologi äger rätt att helt eller delvis avlägsna varje form av material som Kunden och/eller Slutanvändare tillfört Pratstart eller i anslutning till Pratstart, som riskerar skada Svensk TalTeknologis och/eller Languagenuts anseende.

3. Produktanpassningar

3.1. Pratstart är ett webbaserat läromedel som består av interaktiva övningar där användarna lär sig svenska med stöd från sitt modersmål. Svensk TalTeknologi förbehåller sig rätten att när som helst ta bort, lägga till, ändra, anpassa, uppdatera eller på annat sätt förändra Pratstarts egenskaper, funktioner och innehåll i syfte att utveckla Pratstart. När Svensk TalTeknologi genomför arbete i databasen ska arbetet förläggas till en tidpunkt då Pratstart är minimalt belastat. 

4. Immaterialrättigheter m.m.

4.1. Alla rättigheter såsom upphovsrätt, närstående rättigheter, varumärken, patent, mönster, domännamn, företagshemligheter, firmarättigheter, know-how, databasrättigheter och andra motsvarande rättigheter, såväl registrerade som icke registrerade i eller för Pratstart är och förbli Svensk TalTeknologis och/eller Languagenuts exklusiva egendom. Avtalet innebär inte att dessa rättigheter i någon del överförs till eller uppstår hos Kunden.

4.2. Kundens rätt att utnyttja Pratstart framgår uttryckligen av punkten 2 i Avtalet. Alla övriga rättigheter är förbehållna Svensk TalTeknologi och/eller Languagenut.

5. Behandling av personuppgifter och/eller organisationsspecifika uppgifter

5.1. Svensk TalTeknologi och/eller Languagenuts behandling av personuppgifter och/eller organisationsspecifika uppgifter följer Languagenuts upprättade sekretesspolicy (www.pratstart.se/sekretesspolicy).

5.2. Behandling av Kundens personuppgifter och/eller organisationsspecifika uppgifter som kommer Svensk TalTeknologi till del i samband med ingåendet av Avtalet eller under avtalstiden kan komma att ske på följande sätt:

(i) för statistiska syften, undersökningar och vidareutveckling för att förbättra Pratstart;

(ii) för att underlätta Kundens eller Slutanvändares fortsatta användning av Pratstart under avtalstiden;

(iii) för att underlätta tillkommande tjänster;

(iv) för att informera om uppdateringar, nya tjänster och erbjudanden;

(v) i marknadsföringsmaterial om Pratstart, på webbsidor som ägs eller kontrolleras av Svensk TalTeknologi och/eller Languagenut, samt i pressmeddelanden ange Kundens namn och framhålla sitt samarbete med Kunden;

(vi) i andra sammanhang relaterade till Pratstart; samt

(vii) för Svensk TalTeknologi och/eller Languagenuts interna lagring av uppgifterna enligt ovan.

5.3. Svensk TalTeknologi och/eller Languagenut använder s.k. cookies för att följa Kundens nytta av Pratstart och för att underlätta användningen av Pratstart.

5.4. Kunden samtycker till behandling av dennes personuppgifter och/eller organisationsspecifika uppgifter på sätt som framgår enligt 5.1-5.3.

6. Ansvar för fel och länkar

6.1. Svensk TalTeknologi ska, när det är praktiskt möjligt, utan dröjsmål avhjälpa fel i Pratstart som Svensk TalTeknologi råder över och som Kunden skriftligen reklamerat. Kunden ska reklamera fel omgående efter att Kunden märkt, eller bort märka felet. Svensk TalTeknologi skyldighet gäller inte om korrigering av fel medför olägenheter och kostnader för Svensk TalTeknologi som är oskäliga i förhållande till felets betydelse för Kunden.

6.2. Kan Kunden använda Pratstart trots fel som Svensk TalTeknologi råder över får Svensk TalTeknologi istället för avhjälpande enligt göra ett prisavdrag som svarar mot felets betydelse, såvida inte kostnaden för avhjälpandet klart överstiger felets betydelse för Kunden.

6.3. Har Kunden i väsentligt avseende inte kunnat använda Pratstart till följd av fel som Svensk TalTeknologi råder över har Kunden rätt att, från perioden för reklamationen av felet och under den tid bristen föreligger, erhålla prisavdrag som svarar mot felets betydelse.

6.4. Svensk TalTeknologi ansvarar inte för innehållet i externt länkade sidor i Pratstart. Svensk TalTeknologi och/eller Languagenut tillhandahåller länkar endast för att tillföra ytterligare information i samband med Kundens användning av Pratstart. Svensk TalTeknologi och/eller Languagenut bedriver ingen granskning av länkarna, svarar inte för tillförlitligheten i länkarna och utövar ingen kontroll över dem. Användning av länkarna sker på Kundens eget ansvar.

7. Avtalstid och upphörande

7.1. Avtalet löper under 12 månader från dagen för Avtalets undertecknande och förlängs därefter 1 år i sänder, om det inte skriftligen sägs upp av någondera part senast 1 månad före löptidens utgång.

7.2. Om part i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftligt påpekande, med angivande av avtalsbrott och krav om rättelse, har den andre parten rätt att genom skriftligt meddelande häva Avtalet med omedelbar verkan.

7.3. Hävs Avtalet enligt 7.2, och har Kunden lidit skada på grund av Svensk TalTeknologi avtalsbrott, är Svensk TalTeknologi ersättningsskyldighet till Kunden begränsad till ersättning för direkt förlust. Dock till ett belopp uppgående till maximalt 15 % av avtalssumman. Ersättning utgår inte för utebliven vinst eller annan indirekt skada.

7.4. Upphör Avtalet genom uppsägning eller hävning får Kunden inte längre ta emot eller använda Pratstart eller del av Pratstart. Kunden ska vid Avtalets upphörande omgående returnera eller förstöra eventuell skriftlig dokumentation relaterad till Pratstart samt all konfidentiell information avseende Pratstart, Svensk TalTeknologi och Svensk TalTeknologis verksamhet. På Svensk TalTeknologis begäran ska Kunden skriftligen bekräfta att skyldigheterna enligt denna punkt fullgjorts.

7.5. Villkoren enligt 7.4 gäller även efter det att Avtalet upphört.

8. Force majeur

8.1. Part ska vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

8.2. Om Avtalets fullgörande i väsentlig del förhindras under längre tid än tre (3) månader på grund av omständighet enligt 8.1, har part rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Avtalet.

9. Tvistelösning

9.1. Tvist angående Avtalets tillämpning eller tolkning ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna, i vilken parterna har rätt att biträdas av ombud. Om uppkommen tvist inte kan lösas efter förhandling ska tvisten lösas enligt svensk lag av svensk domstol.

 

10. Säker information

10.1. Languagenut har åtagit sig att skydda din integritet i enlighet med EU: s lagstiftning om dataskydd (GDPR). Vår personal har en laglig skyldighet att respektera och tillämpa sekretessen hos våra användares information och vi har implementerat processer och system för att säkra och skydda all information vi samlar in. Våra användares data är endast tillgängliga för dem med ett rimligt behov av att ha tillgång till den.

10.2. Vi använder SSL-certifikat och HTTPS-säkerhet för att kryptera data som skickats från dig till oss. När webbadressen till en webbsida börjar med HTTPS, eller om du ser en låst / grön hänglås-symbol, krypteras dina data när den skickas från din dator till vår server.

10.3. När du anmäler dig till en visning på Languagenut och / eller köper en licens, innehåller informationen om dig följande:

 • För- och efternamn
 • E-postadress (antingen personlig eller skolan)
 • Skolans namn
 • Skolans adress

10.4. Din personliga information kommer endast att hållas så länge som nödvändigt och i enlighet med EU-datalagen.

10.5. Vi kan samla in elevernas namn i processen att konfigurera klasser och låta skolor administrera sina konton. Det här är den enda personliga informationen om studenter som använder våra produkter / tjänster som vi samlar in och används bara för detta ändamål. Eleverna kommer inte att kontaktas av Languagenut.

11. Användning av din personliga information

11.1. Vi bearbetar personlig information för vissa legitima affärsändamål, som inkluderar några eller alla följande:

 • Att tillhandahålla abonnemangsinformation, t.ex. startdatum, inloggningsuppgifter och slutdatum
 • Kontakta dig om förnyelsen av din prenumeration
 • Håller dig informerad om vårt sortiment av produkter och tjänster
 • Begär återkoppling om din erfarenhet av våra produkter och tjänster
 • Att följa någon laglig skyldighet att avslöja din information
 • Där bearbetningsdata gör det möjligt för oss att förbättra, modifiera, personifiera eller på annat sätt förbättra våra tjänster och kommunikation till gagn för våra kunder
 • Förbättra säkerheten i våra nätverks- och informationssystem
 • För att bättre förstå hur människor interagerar med våra webbplatser, reklam och kampanjer
 • Att tillhandahålla marknadsföringskommunikation som vi tycker är av intresse för dig
 • Att bestämma effektiviteten av kampanjer och reklam

11.2. När vi behandlar data för dessa ändamål kommer vi att se till att vi alltid behandlar dina personuppgifter enligt lagen

11.3. Vi respekterar din rätt att ändra dig. Om du bestämmer dig för att du inte bli informerad om våra produkter, var god kontakta oss. Om du inte längre vill få e-postmeddelanden kan du klicka på länken “unsubscribe” som ingår i all vår e-post för marknadsförings.

12. Var din personliga information lagras

12.1. Vår kunddatabas och dess säkerhetskopia lagras på en molnbaserad server i Storbritannien. Tillgång till krypterad data är lösenordskyddad och begränsad till behörig personal.

13. Användning av cookies

13.1. En cookie eller en webbläsarkaka är en liten fil som innehåller ett webbplatsnamn och ett unikt användar-ID som laddas ned till din dator när du besöker en webbplats eller använder en app. Cookies används av webbplatser för att ge dig en bättre användarupplevelse genom att se till att dina användarinställningar kommer ihåg (t ex valt språk). De används också för att beräkna antalet besök på en webbplats eller sida på en webbplats. De cookies vi använder samlar inte in personlig information och länkar inte till någon information som samlats in till individer.

14. Dela information

14.1. Vi delar inte personuppgifter med tredje part. Vi kan dock avslöja din personliga information om vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller om du bryter mot vår Villkor för användande.

15. Uppdatera dina uppgifter

15.1. Om du har några frågor eller problem angående denna policy och hur Languagenut behandlar din personliga information eller om någon data du har lämnat till oss är gammal, vänligen kontakta oss.

16. Uppdatering av denna policy

16.1. Denna policy uppdaterades senast den 23/05/2018. Vi kan granska eller ändra denna policy för att säkerställa att vi överensstämmer med den senaste lagstiftningen om data och privatliv. Den senaste versionen av denna policy finns på den här sidan.