Abonnemangsvillkor för Pratstart

 

I nedanstående villkor fastställs vad som ska gälla enligt avtal (Avtalet) för abonnemang av tjänsten Pratstart.

 

Liber äger rätt att uppdatera abonnemangsvillkoren för Pratstart om det krävs för fortsatt samarbete med Languagenut, förändrade förutsättning för Pratstart eller på grund av förändrad lagstiftning. Gällande abonnemangsvillkor återfinns på www.pratstart.se.

 

  1. Definitioner

1.1

I Avtalet har nedanstående begrepp följande innebörd:

 

Kund avser den fysiska eller juridiska person som träffar Avtalet med Liber AB (Liber);

 

Slutanvändare avser användare inom den egna organisationen, såsom elev och lärare, men behöver inte begränsas till dessa grupper;

 

Languagenut, Languagenut LTD, företaget som har utvecklat tjänsten Pratstart i samarbete med Liber. Languagenut är verksamt i England och huvudkontoret är registrerat på adressen Pelham House, 25 Pelham Square, Brighton, BN1 4ET.

 

Pratstart avser den webbaserade tjänst och innehållet på www.pratstart.se som Liber enligt Avtalet tillhandahåller Kunden.

 

  1. Licensomfattning och begränsning av användning

2.1

Liber upplåter till Kunden en icke-exklusiv licens att använda Pratstart under den tid Avtalet löper. När Avtalet upphört, ska Kunden omgående upphöra med all användning av Pratstart.

 

2.2

Kunden äger inte rätt att vidareupplåta eller överlåta Pratstart till annan. Dock äger Kunden rätt att ge Slutanvändare en användningsrätt till Pratstart. Kunden är ansvarig för att samtliga Slutanvändare följer Avtalet i alla delar.

 

2.3

Kunden får endast hämta och visa material från Pratstart på datorskärmar, projektorskärmar, elektroniska whiteboards och liknande utrustning som finns på Kundens adress, samt skriva ut och ladda ner sidor från delar av Pratstart (inklusive handledande dokumentation) för Kundens eget bruk. Vidare får Kunden tillfälligt spara delar av Pratstart elektroniskt på skiva, hårddisk eller server för Kundens eget bruk. Även tillgång till Pratstart från utrustning som finns i Slutanvändares bostad och Slutanvändares mobila enheter omfattas av denna punkt.

 

2.4

Med undantag för vad som uttryckligen framgår av Avtalet får Kunden inte utan skriftligt medgivande från Liber:

(i) ändra eller reproducera någon del av eller hela Pratstart;

(ii) överföra eller sprida någon del av eller hela Pratstart vidare;

(iii) skapa databaser elektroniskt eller i pappersform genom att systematiskt ladda ner och spara eller skriva ut delar av eller hela Pratstart; eller

(iv) vidarelicensiera, överlåta, överföra, upplåta, låna ut, sälja, hyra ut, ta ut avgift eller på något sätt profitera på, eller på annat sätt göra Pratstart tillgänglig för tredje part.

 

2.5

Det åligger Kunden att förhindra icke auktoriserad och/eller olaglig användning och åtkomst av Pratstart. Kunden ska omedelbart meddela Liber om vetskap eller misstanke finns om intrång eller annan icke auktoriserad användning eller åtkomst av Pratstart.

 

2.6

Liber förbehåller sig rätten att kontrollera Kundens användning av Pratstart för att försäkra sig om att Kunden följer Avtalet. Parterna ska samarbeta i syfte att underlätta sådan granskning. Liber ska erbjudas tillgång till Kundens lokaler, utrustning och material i sådan omfattning och vid sådana tillfällen som kan anses lämpliga mot bakgrund av den här överenskomna kontrollrätten.

 

2.7

Liber förbehåller sig rätten att tillsvidare och med omedelbar verkan förhindra Kundens eller Slutanvändares fortsatta användning av eller åtkomst till Pratstart om Liber vet eller har skälig grund att misstänka att Pratstart utnyttjas av Kunden eller Slutanvändare på sätt som inte är uttryckligen tillåtet enligt Avtalet eller förenligt med gällande upphovsrättslagstiftning.

 

2.8

Liber äger rätt att helt eller delvis avlägsna varje form av material som Kunden och/eller Slutanvändare tillfört Pratstart eller i anslutning till Pratstart, som riskerar skada Libers och/eller Languagenuts anseende.

 

  1. Produktanpassningar

3.1

Pratstart är ett webbaserat läromedel som består av interaktiva övningar där användarna lär sig svenska med stöd från sitt modersmål. Liber förbehåller sig rätten att när som helst ta bort, lägga till, ändra, anpassa, uppdatera eller på annat sätt förändra Pratstarts egenskaper, funktioner och innehåll i syfte att utveckla Pratstart. När Liber genomför arbete i databasen ska arbetet förläggas till en tidpunkt då Pratstart är minimalt belastat.

 

  1. Immaterialrättigheter m.m.

4.1

Alla rättigheter såsom upphovsrätt, närstående rättigheter, varumärken, patent, mönster, domännamn, företagshemligheter, firmarättigheter, know-how, databasrättigheter och andra motsvarande rättigheter, såväl registrerade som icke registrerade i eller för Pratstart är och förbli Libers och/eller Languagenuts exklusiva egendom. Avtalet innebär inte att dessa rättigheter i någon del överförs till eller uppstår hos Kunden.

 

4.2

Kundens rätt att utnyttja Pratstart framgår uttryckligen av punkten 2 i Avtalet. Alla övriga rättigheter är förbehållna Liber och/eller Languagenut.

 

  1. Behandling av personuppgifter och/eller organisationsspecifika uppgifter

5.1

Libers och/eller Languagenuts behandling av personuppgifter och/eller organisationsspecifika uppgifter följer Languagenuts upprättade sekretesspolicy (www.pratstart.se/sekretesspolicy).

 

5.2

Behandling av Kundens personuppgifter och/eller organisationsspecifika uppgifter som kommer Liber till del i samband med ingåendet av Avtalet eller under avtalstiden kan komma att ske på följande sätt:

(i) för statistiska syften, undersökningar och vidareutveckling för att förbättra Pratstart;

(ii) för att underlätta Kundens eller Slutanvändares fortsatta användning av Pratstart under avtalstiden;

(iii) för att underlätta tillkommande tjänster;

(iv) för att informera om uppdateringar, nya tjänster och erbjudanden;

(v) i marknadsföringsmaterial om Pratstart, på webbsidor som ägs eller kontrolleras av Liber och/eller Languagenut, samt i pressmeddelanden ange Kundens namn och framhålla sitt samarbete med Kunden;

(vi) i andra sammanhang relaterade till Pratstart; samt

(vii) för Libers och/eller Languagenuts interna lagring av uppgifterna enligt ovan.

 

5.3

Liber och/eller Languagenut använder s.k. cookies för att följa Kundens nytta av Pratstart och för att underlätta användningen av Pratstart.

 

5.4

Kunden samtycker till behandling av dennes personuppgifter och/eller organisationsspecifika uppgifter på sätt som framgår enligt 5.1-5.3.

 

  1. Ansvar för fel och länkar

6.1

Liber ska, när det är praktiskt möjligt, utan dröjsmål avhjälpa fel i Pratstart som Liber råder över och som Kunden skriftligen reklamerat. Kunden ska reklamera fel omgående efter att Kunden märkt, eller bort märka felet. Libers skyldighet gäller inte om korrigering av fel medför olägenheter och kostnader för Liber som är oskäliga i förhållande till felets betydelse för Kunden.

 

6.2

Kan Kunden använda Pratstart trots fel som Liber råder över får Liber istället för avhjälpande enligt 6.1 göra ett prisavdrag som svarar mot felets betydelse, såvida inte kostnaden för avhjälpandet klart överstiger felets betydelse för Kunden.

 

6.3

Har Kunden i väsentligt avseende inte kunnat använda Pratstart till följd av fel som Liber råder över har Kunden rätt att, från perioden för reklamationen av felet och under den tid bristen föreligger, erhålla prisavdrag som svarar mot felets betydelse.

 

6.4

Liber ansvarar inte för innehållet i externt länkade sidor i Pratstart. Liber och/eller Languagenut tillhandahåller länkar endast för att tillföra ytterligare information i samband med Kundens användning av Pratstart. Liber och/eller Languagenut bedriver ingen granskning av länkarna, svarar inte för tillförlitligheten i länkarna och utövar ingen kontroll över dem. Användning av länkarna sker på Kundens eget ansvar.

 

  1. Avtalstid och upphörande

7.1

Avtalet löper under 12 månader från dagen för Avtalets undertecknande och förlängs därefter 1 år i sänder, om det inte skriftligen sägs upp av någondera part senast 1 månad före löptidens utgång.

 

7.2

Om part i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftligt påpekande, med angivande av avtalsbrott och krav om rättelse, har den andre parten rätt att genom skriftligt meddelande häva Avtalet med omedelbar verkan.

 

7.3

Hävs Avtalet enligt 7.2, och har Kunden lidit skada på grund av Libers avtalsbrott, är Libers ersättningsskyldighet till Kunden begränsad till ersättning för direkt förlust. Dock till ett belopp uppgående till maximalt 15 % av avtalssumman. Ersättning utgår inte för utebliven vinst eller annan indirekt skada.

 

7.4

Upphör Avtalet genom uppsägning eller hävning får Kunden inte längre ta emot eller använda Pratstart eller del av Pratstart. Kunden ska vid Avtalets upphörande omgående returnera eller förstöra eventuell skriftlig dokumentation relaterad till Pratstart samt all konfidentiell information avseende Pratstart, Liber och Libers verksamhet. På Libers begäran ska Kunden skriftligen bekräfta att skyldigheterna enligt denna punkt fullgjorts.

 

7.5

Villkoren enligt 7.4 gäller även efter det att Avtalet upphört.

 

  1. Force majeur

8.1

Part ska vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

 

8.2

Om Avtalets fullgörande i väsentlig del förhindras under längre tid än tre (3) månader på grund av omständighet enligt 8.1, har part rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Avtalet.

 

  1. Tvistelösning

9.1

Tvist angående Avtalets tillämpning eller tolkning ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna, i vilken parterna har rätt att biträdas av ombud. Om uppkommen tvist inte kan lösas efter förhandling ska tvisten lösas enligt svensk lag av svensk domstol.

Jag bekräftar att jag har läst och förstått villkoren och integritetspolicyn i detta avtal och godkänner dessa.